term papers online

Fundacja Tewes

NUMER KONTA FUNDACJI: 79 1140 2004 0000 3202 7492 3324

„FUNDACJA TEWES NA RZECZ ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ NA WARMII I MAZURACH”

powstała w 2012 roku, na podstawie wpisu do KRS pod numerem 0000434465 Sąd Rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jej głównymi celami są:

 

 1.  Rozwój w Polsce sportu i kultury fizycznej, zarówno mężczyzn jak i kobiet oraz młodzieży i dzieci,
 2.  Promocja wyróżniających się sportowców w kraju i za granicą,
 3. Rozpowszechnianie wiedzy o sporcie,
 4.  Podejmowanie i popieranie wszelkich inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi sportu i kultury fizycznej,
 5. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi ze sportem i kulturą fizyczną,
 6. Skupianie wokół idei Fundacji działaczy i miłośników kultury fizycznej, przedstawicieli biznesu w kraju i za granicą,
 7. Oświata i wychowanie ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego spędzania czasu i dbałości o kulturę fizyczną społeczeństwa, budowanie świadomości społecznej w zakresie zdrowego stylu życia,
 8. Rozwój gospodarki, nauki i medycyny związanej z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu a w szczególności: prowadzenie badań i prac rozwojowych, współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju gospodarki, nauki i medycyny;
 9. Przeciwdziałanie i walka z patologią społeczną, w szczególności narkomani, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.
 10. Integracja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
 11. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę
 12. Ochrona środowiska
 13. Ochrona dziedzictwa kulturowego.
 14. Wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie sportu i kultury fizycznej.

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja wspiera działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele na wiele różnych sposobów miedzy innymi poprzez:

 

 • Redagowanie i kierowanie pracami portalu internetowego fundacji,
 • Organizowanie imprez sportowych, zajęć sportowych, spotkań towarzyskich i rekreacyjnych oraz lig amatorskich, wyjazdów o charakterze treningowym i wypoczynkowym,
 • Zapewnianie w tym ze środków własnych wsparcia dla osób o dużym potencjale sportowym, w szczególności stypendiów, dofinansowań, nagród i innych,
 • Działania zmierzające do zapewnienia infrastruktury sportowej przydatnej dla krzewienia kultury, w szczególności budowa i utrzymanie hal sportowych, sportowo-widowiskowych, sal gimnastycznych, obiektów do ćwiczeń siłowych i wytrzymałościowych, infrastruktury towarzyszącej i innych,
 • Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów statutowych,
 • Prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących tematów związanych z celami Fundacji,
 • Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów naukowych oraz praktyk i stażów – krajowych i zagranicznych w zakresie związanym z celami Fundacji,
 • Prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
 • Prowadzenie działalności gastronomicznej w zakresie zdrowego żywienia i diet specjalistycznych świadczonej w obiektach sportowych i podobnych,
 • Udzielanie wsparcia naukowego, badawczego, rozwojowego i w zakresie know-how, ekspertyz, wsparcia finansowego, opiniowania i innych form wsparcia na rzecz przedsiębiorców i innych
 • podmiotów na realizację projektów zgodnych z celami fundacji

Aktualności

04.04.2014 - Warmia Mazury Senior Games Międzynarodowe Zawody Sportowe dla osób w wieku 45+ 28 – 31 sierpnia 2014 Impreza odbędzie się w 7 miastach Warmii i Mazur. Rywalizacja przebiegać będzie w 14 dyscyplinach sportowych. Inicjatorem Senior Games po raz kolejny jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Organizację zawodów wspierać będzie Fundacja Tewes na Rzecz Rozwoju Sportu i Kultury Fizycznej na Warmii i Mazurach, która jest operatorem projektu. Fundacja Tewes będzie odpowiadała m.in. za: Zapewnienie profesjonalnej obsługi sędziowskiej […] czytaj więcej
© 2013 Tewes Group. Wszelkie prawa zastrzeżone 089 514 71 16 / e-mail: firma@tewesklima.com.pl
Nasi Darczyńcy
Projekt i wykonanie